Jag erbjuder lärande utvärdering, konsult- och process-stöd för att motverka segregation och främja en socialt hållbar utveckling.

Centrala utgångspunkter är de globala hållbarhetsmålen, särskilt minskad ojämlikhet (mål 10),  hållbara städer och samhällen (mål 11), samt FN:s konvention om barnets rättigheter.

Kontakta mig för…

– dokumentation, analys och lärande utvärdering av projekt (följeforskning)

– stöd att utveckla metoder för ökad delaktighet inom projektet/organisationen

– process-stöd för att utveckla och anpassa  verksamheten i en komplex social kontext

Arbetssätt
Marginaliserade gruppers möjlighet till delaktighet och inflytande kräver

öppenhet och lyhördhet för andra perspektiv

Erfarenheter

Exempel på tidigare uppdrag

Om mig

Jag heter Gabriella Olofsson

Jag är skribent och facilitator eller 'underlättare' i processer för utveckling av en socialt hållbart samhälle som respekterar mänskliga rättigheter.

En socialt hållbar samhällsutveckling kräver att vi hanterar komplexa frågor i ett medskapande tillsammans med dem som berörs av frågan. Därför arbetar jag med den medskapande dialogen som ett arbetssätt för att främja en socialt hållbar utveckling. Det handlar om jämlikhet, respekt för olikhet och delaktighet och att vara medveten om maktrelationer och hur de påverkar människors möjlighet till inflytande. Efter 20 år i internationellt utvecklingssamarbete har jag förvärvat en interkulturell kompetens som hjälper mig att ’se’ detta bättre.

Jag jobbar helst med dokumentation och analys i lärande utvärderingar som pågår över tid. Jag utgår från ett rättighetsorienterat arbetssätt, oftast med FN:s konvention om barnets rättigheter som grund, med vilken jag arbetat i närmare 30 år nationellt och internationellt. I en svensk kontext har jag på olika sätt arbetat med studier och lärande utvärderingar av komplexa frågor där vikten av barns och vuxnas delaktighet och medskapande är i fokus.

Jag är utbildad inom Art of Hosting and Harvesting Conversations that Matter (i Sverige översatt till Medskapande Ledarskap), som handlar om konsten att ställa de rätt frågorna, lyssna, delta och synliggöra (”skörda”) resultatet av samtalsprocesser. Varje samtal har ett resultat att ta vidare och omsätta i någon form av handling.

Jag har många års erfarenhet av processledning som projektledare. I botten har jag en fil kand i statskunskap och en magister i internationell utveckling från institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet.

Blogg
Här har jag samlat några tankar och funderingar om mänskliga rättigheter.

  • Blogg
Kontakt
Vill du veta mer?

Ring 070-3479555 eller fyll i formuläret